பல்கலைக்கழக ஆய்வேடு

நாஞ்சில் நாடன் நாவல்களின் பாத்திரப்படைப்பு எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் ச. தங்கமணி அவர்கள் பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தில் 2006 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் செ. பழனிசாமி அவர்கள் மேற்பார்வையில் இக்காலஇலக்கியங்கள் என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

கல்லூரி ஆய்வேடு

பழனி முருகன் கோவில் வழிபாட்டில் இடம் பெறும் காவடிகளும் காவடிப் பாடல்களும். எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் க. கிருஷ்ணமூர்த்தி சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு உட்பட்ட பழனியாண்டவர் பண்பாட்டுக் ககல்லூரியில் 2006 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் பெ. சுப்பிரமணியன் அவர்கள் மேற்பார்வையில் நாட்டுப்புறவியல் என்ற வகைமையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

நிறுவன ஆய்வேடு

இலட்சுமியின் நாவல்கள் - ஒரு பார்வை எனும் தலைப்பில், ஆய்வாளர் முனைவர் சு. தர்மராஜ் அவர்கள் கல்வியல் மேம்பாட்டு நிறுவனம் எனும் நிறுவனத்தில் 2007 ஆம் ஆண்டு நெறியாளர் முனைவர் எஸ். வஜ்ரவேலு அவர்கள் மேற்பார்வையில் ஆய்வேட்டினைச் சமர்ப்பித்துள்ளார்.

மாதிரி ஆய்வேடுகள்
தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும்

தமிழ் இலக்கியத்தில் வழக்கும் தீர்ப்பும் - பெரியார் பல்கலைக்கழக முனைவர் (பிஎச்.டி) பட்டத்திற்காக அளிக்கப்பட்ட ஆய்வேடு ஆய்வாளர் சி.சந்திரன்

பதிவிறக்கம்
நச்சினார்க்கினியர் உரைகளில் வைதிகக் கூறுகள்

க. பாலசுப்ரமணியன் அவர்களால் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்திற்குச் சமர்ப்பிக்கப் பட்ட முனைவர் பட்ட ஆய்வேடு

பதிவிறக்கம்
தமிழ்ச் சமூக மரபில் மணிமேகலையும் நீலகேசியும்

முனைவர் லி. சிவகுமார் பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சி. நெறியாளர் முனைவர் உ.அலிபாவா

பதிவிறக்கம்