ஆய்வு விவரம் தேடல்
ஊடகங்களில் மொழிப்பயன்பாடும் சமுதாயத் தாக்கமும். - து. ஜானகி
பல்கலைக்கழக விவரம்
பல்கலைக்கழக பெயர் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம்
நகரம் மதுரை
மாவட்டம்
அஞ்சல் குறியீட்டு எண்
ஆய்வாளர் விவரம்
ஆய்வாளர் பெயர் து. ஜானகி
நகரம் மதுரை
ஆய்வு விவரம்
தலைப்பு ஊடகங்களில் மொழிப்பயன்பாடும் சமுதாயத் தாக்கமும்.
வகைமை மக்கள்தகவல் தொடர்பியல்
துணை வகைமை தகவல் தொடர்பியல்
பதிவு நாள் 2005
நெறியாளர் வீ. ரேணுகாதேவி
துணை நெறியாளர் வீ. ரேணுகாதேவி
ஆய்வு விளக்கம்
முன்னுரை:-
ஊடகங்களில் மொழிப்பயன்பாடும் சமுதாயத் தாக்கமும்’ என்னும் தலைப்பை ஆய்வுப் பொருளாகக் கொண்டுஇவ்வாய்வுஅமைகின்றது.
ஆய்வுக் கருதுகோள்
ஊடகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் தமிழ் மொழியின் மையக் கூறுகளில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. அம்மாற்றங்கள் தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்குத் தடையாக அமையுமா? என ஆராய்வது கருதுகோளாக அமைகின்றது. ஒவ்வொரு மொழிக்கும் என்று தனியான பண்பாட்டுக் கூறுகளும், கட்டமைப்பும் உண்டு. அவ்வாறு இருந்தால்தான் அது தனிப்பட்ட மொழி என நிலைநாட்டிக்கொள்ள முடியும். ஆனால் தமிழ்மொழியின் தனித்தன்மையைச் சிதைக்கும் மொழியினை த்தொலைக்காட்சி பயன்படுத்தினால் சமுதாயத்தில் கேடுகளை உண்டாக்குமா,என்பது அடுத்த கருதுகோளாக அமைகின்றது. தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பயன்படுத்தப்படும் மொழி வேறுபட்டுக் காணப்படுவதால் செய்யுள்மொழி, கவிதைமொழி, பத்திரிகை மொழி என இருப்பது போன்று தொலைக்காட்சிக்கெனத் தனிமொழி ஒன்று உருவாகுமா, என்பதை ஆராய்வது பிறிதொரு கருதுகோளாக அமைகின்றது.
ஆய்வு அணுகுமுறைகள்:-
இவ்வாய்வில் விளக்கமுறை ஆய்வு, ஒப்பீட்டுமுறை ஆய்வு, மதிப்பீட்டு முறை ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
ஆய்வுப் பகுப்பு:-
இவ்வாய்வு முன்னுரை, முடிவுரை உள்ளடக்கி ஆறு இயல்களைக் கொண்டுள்ளது.அவை 1. முன்னுரை 2. நிகழ்ச்சிகளின் வகைப்பாடு 3. மொழிப்பயன்பாடு 3.1 நிகழ்ச்சிகளில் மொழிப்பயன்பாடு 3.2 விளம்பரங்களில் மொழிப்பயன்பாடு 4. பிற மொழிப் பயன்பாடு 4.1 நிகழ்ச்சிகளில் பிறமொழிப் பயன்பாடு 4.2 விளம்பரங்களில் பிறமொழிப் பயன்பாடு 5. சமுதாயத் தாக்கம் 5.நிகழ்ச்சிகளில் ஏற்படும் சமுதாயத் தாக்கம் 5.2 விளம்பரங்களில் ஏற்படும் சமுதாயத் தாக்கம் 6. முடிவுரை என்பனவாகும்
முடிவுரை:-
ஊடகங்களில் மொழிப்பயன்பாடு என்னும் ஆய்வு மிகப் பரந்துபட்ட ஒன்றாகும். இன்றைய சூழலில் மக்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் வீட்டுத் தேவைகளில் ஒன்றாக ஊடகங்கள் அமைந்துள்ளன. இவ்ஊடகங்கள் மக்களிடையே பல தாக்கங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளன என்பது பெரும்பான்மையினரால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட உண்மை. இன்று தொலைக்காட்சி வீட்டிலுள்ளவர்களைத் தனித்தனித் தீவுகளாக்கி வருகின்றன. மக்களிடையே பண்பாட்டுத் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவது மட்டுமல்லாது அவர்கள் பயன்படுத்தும் மொழியமைப்பிலும் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றது. ஊடகமொழியின் ஒரு பிரிவாக விளம்பர மொழியும் வளர்ந்து வருகின்றது. உரைநடைத் தமிழ், நாடகத்தமிழ் போன்று ஊடகத்தமிழ் என்ற ஒரு வகை நடை உருவாகிக் கொண்டிருக்கின்றது. இது பற்றிய ஆராய்ச்சி இனிவரும் ஆய்வாளர்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆய்வுக்களமாக அமையும் என்பதில் ஐயமில்லை.
சிவஞானசித்தியார் அளவை இலக்கணமும் ஆராய்ச்சி நெறிமுறைகளும் ஓர் ஆய்வு - வீ ஜெயராஜ்
கல்லூரி விவரம்
கல்லூரி பெயர் மன்னர் துரைசிங்கம் அரசு கலைக்கல்லூரி
பல்கலைக்கழக பெயர் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகம்
நகரம் சிவகங்கை
மாவட்டம்
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 630 560
ஆய்வாளர் விவரம்
ஆய்வாளர் பெயர் வீ ஜெயராஜ்
நகரம் சிவகங்கை
ஆய்வு விவரம்
தலைப்பு சிவஞானசித்தியார் அளவை இலக்கணமும் ஆராய்ச்சி நெறிமுறைகளும் ஓர் ஆய்வு
வகைமை சமயம்
துணை வகைமை பொது
பதிவு நாள் 2006
நெறியாளர் ச. இராமமூர்த்தி
துணை நெறியாளர் ச. இராமமூர்த்தி
ஆய்வு விளக்கம்
முன்னுரை
"சிவஞானசித்தியார் அளவை இலக்கணமும் ஆராய்ச்சி நெறிமுறைகளும் ஓர் ஆய்வு" ஆய்வுப் பொருளாக மேற்கொண்டுள்ளது
கருதுகோள்
சிவஞானசித்தியார் அளவை இலக்கணம் நவீன ஆய்வியலை மரபு வழிப்படுத்துவதற்கான வலிமையான அடித்தளத்தை உருவாக்கிக் கொடுத்துள்ளது ஆய்வியலில் புதிய தடங்களைப் புலப்படுத்துவது என்பது இவ்வாய்வின் கருதுகோள் சிவஞான சித்தியார் அளவை இலக்கணம் சைவசமயக் கோட்பாடு விளக்கங்களுக்கு அனுகூலமான வரையறுக்கப்பட்ட அறிவாராய்ச்சியில் முறையைச் சுட்டுவதாகலின் நவீன ஆய்வியல் மரபைப் பேணுதலே தமிழயலாய்வு வளர்ச்சிக்குப் பெரிதும் தேவைப்படுவதாகும் - என்பது இவ்வாய்வின் எதிர்மறைக் கருதுகோள் ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் ஒன்று நிறுவப்படும் பிறிதென்று விலக்கப்படும்
ஆய்வு அணுகுமுறை
இவ்வாய்வில் விளக்க முறை திறனாய்வும் மதிப்பீட்டு முறை திறனாய்வும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது
ஆய்வுப்பகுப்பு
இந்த ஆய்வேடு 1 முன்னுரை சித்தாந்த சாத்திரங்களின் தோற்றமுமங சித்தியாரின் வரலாற்றுப் பகைப்புலமும் ஆய்வுத்திட்டமும் 2 பொருண்மையும் அளவை இலக்கணமும் 3 காட்சியளவையும் ஆய்வியலும் 4 கருதல் அளவையும் ஆய்வியலும் 5 தோல் வித்தானமும் ஆய்வின் உருவாக்கமும் 6 உரையளவையும் ஆய்வியலும் 7 முடிவுரை தொகுப்பும் தொடராய்வுக் களங்களும்
முடிவுரை
அளவை இலக்கணக் கோட்பாடு வகைப்பாட்டுப் பொருண்மை குறியீட்டுத் தொடர்களின் நுட்பம் அறிவியல் பகைப்புலம் அகப்படுத்தப்படும் அல்லது அகப்படுத்தவல்ல ஆய்வுப் புலங்கள் பொருண்மையறிவோடு மட்டுமல்லாமல் அளவையை எடுத்துரையோடும் பரிவுணர்வோடும் இறைபுறுத்தும் பாங்கு உடன்பாடு மற்றும் எதிர்மறையை உள்ளடக்கும் முழுமை நோக்கு தோல்வித்தானங்களையும் அகப்படுத்தும் நடைமுறைச் சார்பு ஆகியவற்றை ஆராய்ந்த நிலையில் ஆய்வியற் கருதுகோள் உறுதிசெய்யப்பட்டு நிலைபெறுவதாயிற்று சித்தியார் அளவை இலக்கணம் நவீன ஆய்வியலிற்கு மரபு வழிப்பாதை அமைப்பது என்பதும் புதுப்பொருண்மை சேர்ப்பது என்பதும் ஆய்ந்துரைக்கப்பட்டது இதுவே இந்த ஆய்வின் தலையாய கண்டறிதலாம் ஏனைக் கண்டறிதல்கள் தொகுப்புரையாக முன்னர் எடுத்துரைக்கப்பட்டன
இசைமேதை டாக்டர் எஸ். இராமநாதன் - என். பாரதி
நிறுவன விவரம்
நிறுவனத்தின் பெயர் ஸ்ரீ ஸத்குரு ஸங்கீத வித்யாலயம்
நகரம் மதுரை
மாவட்டம்
அஞ்சல் குறியீட்டு எண் 625 002
ஆய்வாளர் விவரம்
ஆய்வாளர் பெயர் என். பாரதி
நகரம் மதுரை
ஆய்வு விவரம்
தலைப்பு இசைமேதை டாக்டர் எஸ். இராமநாதன்
பதிவு நாள் 2008
நெறியாளர் லதா வர்மா
துணை நெறியாளர் லதா வர்மா
ஆய்வு விளக்கம்
முன்னுரை:-
‘இசைமேதை டாக்டர் எஸ். இராமநாதன்’ என்பது ஆய்வுத் தலைப்பாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆய்வு அணுகுமுறை:-
இவ்வாய்வில் விளக்கமுறை ஆய்வு அணுகுமுறை பின்பற்றப்பட்டுள்ளது
ஆய்வுப் பகுப்பு:-
இவ்வாய்வேடு முன்னுரை, முடிவுரை நீங்கலாக ஆறு இயல்களைக் கொண்டது.அவை 1. எஸ். ஆரின் வாழ்க்கை வரலாறு 2. ஆசிரியப் பெருமக்கள் 3. நல்லாசிரியர் 4. ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சியாளர் 5. தேர்ந்த இசைக்கலைஞர் 6. சிறந்த வாக்கேயக்காரர். என்பனவாகும்
முடிவுரை:-
சிறந்த பண்பாளராக, மனிதநேயம் மிக்கவராக, அறிவாற்றல் மிக்கவராக, அன்புள்ளம் கொண்டவராக, நல்லாசிரியராக, தேர்ந்த இசைக்கலைஞராக, ஆழ்ந்த ஆராய்ச்சியாளராக வாக்கேயக்காரராகத் திகழ்ந்த எஸ். ஆரை ‘இசைமேதை’ என்று உலகம் போற்றுவது, இசையைப் போற்றுவது போல் ஆகும். இசைக்காக இசையென்றே வாழ்ந்து காட்டிய சிறந்த மனிதரின் நினைவுகள், அவருடன் பழகியவர்களுக்கும் அவரை அறிந்தவர்களுக்கும், அவர்களுடைய நெஞ்சங்களிலிருந்து என்றும் நீங்காதவை. ஆலமரம் போல் அவருடைய புகழ் எங்கும் பரந்து உறுதியுடன் நிலைத்து நிற்கும்.
1